Serumi i imunoglobulini

U  serume i imunoglobuline spadaju: