Zdravstvena njega bolesnika u kući,Nedeljka Lipohar

Zdravstvena njega bolesnika u kući,Nedeljka Lipohar

Šifra ustanove / privatne prakse: 120312034

Status: privatna praksa

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Krapina

Adresa: Ulica Viktora Šipeka 102
Broj i naziv pošte: 49240 Donja Stubica

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
ZAPREŠIĆ 2 Zagreb